فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

روستایی

   

الف ) شرايط احداث واحد نانوايي در روستاها 


1-     اولويت واگذاري نانوايي با روستاهايي مي باشد كه 1200 نفر جمعيت داشته و آرد خام در آنها توزيع مي گردد.
2-    اخذ رضايت كتبي حداقل دو سوم خانوار ساكن و تاييد شوراي اسلامي روستا و بخشداران مربوطه به منظور تبديلآرد خام به نانوايي

3-در صورتيكه افراد متقاضي احداث نانوايي فاقد تجربه و تخصص لازم در نانوايي باشند به منظور برقراري سهميه آردارائه گواهي معتبر از مراجع ذيصلاح در خصوص صلاحيت فني نامبرده به شركت غله و خدمات بازرگاني الزامي ميباشد.


4-  تا اطلاع ثانوي به دليل عدم صرفه و توجيه اقتصادي از صدور مجوز نانوايي در روستاهايي با جمعيت كمتر از 1000 نفر خودداري بعمل مي آيد.


ضمنايادآور مي گردد به منظور اطلاع از تعداد جمعيت آباديها و روستاها، دهستانها و بخشها 

جهت تسهيل در تصميمگيريها به سايت WWW.amar.org.ir مراجعه نماييد.        
ب ) نوع خدمتصدورمجوزاحداث نانوايي روستايي 

 

1-     مراجعه متقاضیان به سایت اصناف ایرانیان و ثبت تقاضا در سایت مذکور

2-     تکمیل مراحل ثبت نام و اخذ کد رهگیری

3-     بازدید اتحادیه نانوایان و کارگروه مربوطه از مکان مورد تقاضا

4-     ابلاغ نتیجه به فرد متقاضی( حد اکثر دو هفته )ج )  نحوه برقراري سهميه آردوشروع به كارواحدنانوايي .


پس ازاتمام كارساختمان واحدنانوايي متقاضي مي بايست بااخذ پروانه كسب ازاتحاديه صنف خبازان وتائيديه ادارهبهداشت وارائه آنها به شركت غله جهت برقراري سهميه آرد وثبت مشخصات اقدام كند.
حداكثرمدت زمان لازم اين مرحله 6 ماه مي باشد.
گزارش عملكرد ماهيانه به شركت غله و بازرگاني الزامي است.


د ) نوع خدمتتعيين سهميه آردواحد نانوايي


تعيين سهميه هرنانوايي براساس نوع پخت، فاصله باديگر واحدهاي خبازي ،موقعيت ومكان استقرارواحدخبازي، جمعيتمنطقه وفصول سال.پس ازكارشناسي وبازرسي كارشناسان اداره امورآردونان شركت غله صورت مي گيرد.
مدت زمان لازم اين مرحله يك هفته .


ه )  نوع خدمتجابه جايي وانتقال واحد نانوايي ازيك مكان به مكان ديگر


هرگونه جابه جايي وانتقال واحدخبازي به هردليل باتصويب وموافقت كميته بررسي اقدام
مي گردد.
مدت زمان لازم حداكثردوهفته

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام