فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : 



رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

تاریخچه

مقدمه

 

مروري اجمالي بر نحوه شكل گيري بخشهاي بازرگاني در گذشته،وضعيت فعلي و چگونگي آينده آن را براي ما روشن مي سازد.

 

حكومتهاي ايراني قبل و بعد از اسلام همواره به بازرگاني و مبادله كالا با ديگر اقوام توجه خاصي داشته اند.

 

البته امور بازرگاني در آن ادوار بسيار ساده و فاقد پيچيدگي روزگار كنوني بود.مداخله دولتهاي پيشين در بازرگاني تنها به برقراري امنيت و داير نگه داشتن راهها و احيانا احداث كاروانسراها و انعقاد قراردادهاي تجارتي با ديگر كشورها منحصر بوده و تا اواخر قرن سيزدهم از اين حد فراتر نرفته تا اينكه در دوره حكومت سلسله قاجاريه براي اولين بار بازرگاني ايران داراي تشكيلاتي مدون و تقريبا منسجم گرديد.

 

پس ازعزل ميرزا آقاخان نوري در 1275 ناصرالدين شاه از انتخاب صدراعظم كه معمولا عهده دار تمامي وظايف كشورداري بود خودداري نمود و با تاسيس تعدادي وزارتخانه كارها را بين وزراي آنها تقسيم كرد و خود امضاي كليه امور را به عهده گرفت.

 

در سال 1336 .ق ميرزا حسن خان معين الوزاره(حسين علاء)به وزارت فوائد عامه و تجارت رسيد،او در آغاز كار نام اين وزارتخانه را به تجارت و فلاحت و فوائد عامه تغيير داد و براي اولين بار تشكيلات تازه اي همچون اداره كل فلاحت و تجارت،اداره كل فوائد عامه، اداره محاسبات و اداره دبيرخانه و همچنين شوراي 

عالي تجارت و كميته دائمي امتيازات را تاسيس كرد. ضمنا مجله فلاحت و تجارت را نيز به مديريت سعيد نفيسي انتشار داد.

 

در اواخر سال 1304 ش علي اكبر داور وزير فوائد عامه مدرسه تجارت را بنياد نهاد و اتاق تجارت نيز به رياست حاج امين الضرب تاسيس شد.

 

به موجب قانون مصوب 27 اسفند 1308ش وزارت تجارت و فلاحت و فوائد عامه به دو وزارتخانه طرق و شوارع و اقتصاد ملي تفكيك شد و در آغاز فروردين 1309ش امور بازرگاني،كشاورزي،صناعت و اداره ثبت علائم تجارتي و صنعتي به وزارت اقتصاد ملي پيوست.

 

در 8 مهر 1316ش دو اداره كل تجارت و صناعت به دو وزارتخانه تجارت و صناعت و معادن تبديل شد و حسين علاء به وزارت تجارت رسيد.

 

در اواخر 1317ش به پيشنهاد فرهنگستان ايران نام آن دو وزارتخانه به وزارت بازرگاني و وزارت پيشه و هنر تغيير يافت كه با وقوع جنگ جهاني دوم و اوضاع نابسامان اقتصادي كشور اين دو با هم ادغام شدند و در سال 1320ش وزارت بازرگاني و پيشه و هنر ايجاد شد.

 

سپس در29مهر 1326 به وزارت اقتصاد ملي تغيير نام يافت.

 

دراين زمان واحدهاي تابعه وزارت خانه جديدوزارت بازرگاني عبارت بودندازمعاونت هاي اداري ومالي،بازرگاني داخلي،بازرگاني خارجي وبررسيهاي بازرگاني وهمچنين موسسات وابسته به آن كه بدين قراربود:

شركت سهامي معاملات خارجي

مركزتوسعه صادرات ايران

شركت سهامي فرش ايران

شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران

صندوق ضمانت صادرات ايران

مركزبررسي قيمتها

سازمان غله وقندوشكروچاي كشور

شركت سهامي بيمه ايران

شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني

سازمان حمايت توليدكنندگان ومصرف كنندگان

در25 خرداد1356 شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران به جاي شركت سهامي معاملات خارجي(منحل شده درتيرماه1356ش)وسازمان تعاون مصرف شهروروستابه جاي شركت سهامي فروشگاه فردوسي (منحل شده درسال1352ش)به عنوان زيرمجموعه وزارت بازرگاني قرارگرفت.

همچنين امرمبارزه باگرانفروشي نيزبه وزارت بازرگاني واگذارشد.

بعدازپيروزي انقلاب اسلامي نيزتغييرات بسياري دروزارت بازرگاني ازجمله درتشكيلات مركزي آن ايجادشد.

آخرين تشكيلات داخلي وزارت خانه شامل معاونت هاي اداري ومالي،هماهنگي وامورمجلس ،بازرگاني داخلي بازرگاني خارجي،طرح وبرنامه وخدمات بازرگاني است.

شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران

شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران درابتدابانام شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران وبه استنادماده7قانون تشكيل وزارت بازرگاني(مصوب30تير1353)باهدف ارايه فعاليتهاي بازرگاني لازم درجهت اعمال خط مشي هاي دولت درموردتهيه وتدارك وخريدوفروش كالاهاي موردنيازعامه واحتياجات وزارتخانه هاوياسازمانهاوشركتهاي دولتي تشكيل واساسنامه آن درتاريخ12 تيرماه1354 به تصويب رسيد.

 اين شركت بعدازانقلاب اسلامي دچارتحولات وتغييرات اساسي گرديدوحوزه فعاليت هاي آن بيش ازپيش وسيعترگرديد.

شركت بازرگاني دولتي ايران فعاليتهاي خودراتاسالهاي پاياني برنامه دوم توسعه اقتصادي تحت همين نام ادامه داد،تااين كه درسالهاي پاياني برنامه دوم ودرطول برنامه سوم (83-1379)سه ادغام باهدف تمركزكامل اموربازرگاني دولتي دريك شركت مادرتخصصي تصويب وبه مرحله اجراگذاشته شد.

اين ادغام هابه شرح ذيل ميباشند:

ادغام اول:باانحلال(شركت سهامي قندوشكركشور) و واگذاري وظايف ومسئوليتهاي آن به شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني وتغييرنام شركت به (سازمان گسترش خدمات بازرگاني)درخردادماه77 اولين ادغام صورت پذيرفت.

ادغام دوم:طبق مصوبه شماره561/013ط مورخ28/12/1381 شوراي عالي اداري مسئوليت انجام وظايف (سازمان گسترش خدمات بازرگاني)ازتاريخ اول خردادماه1381 به شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران واگذارشد.

درهمين زمان اين شكرت بانام شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران مشغول انجام وظيفه گرديد.

ادغام سوم:اجراي مصوبه مذكوروبند2 مربوط به آن (سازمان غله كشور)نيزازتاريخ30/12/1382 منحل ومسئوليت انجام وظايف وماموريتهاي آن ازفروردين ماه سال1383 به شركت بازرگاني دولتي ايران واگذارگرديد.

اهداف و وظايف شركت:

اهداف

ايجادروش صحيح درزمينه ارايه خدمات بازرگاني وتاسيسات مربوط به كالاهاي اساسي،حساس وضروري وبهسازي خدمات موجودوگسترش آن درسطح كشوربه منظوربهبودامورتوزيع،نگهداري،بسته بندي وسايرمواردمربوط به آن وتشويق وراهنمايي بخش خصوصي به سرمايه گذاري درمواردمذكور.

وظايف

-فراهم نمودن امكانات لازم براي گسترش شبكه توزيع كالاهاي اساسي درسطح كشور

-اقدام درتوزيع كالاهاي اساسي به نحوي كه اين كالاهادركوتاهترين مدت ممكن به دست مصرف كننده برسد.

 

 

-بسته بندي،تفكيك كالاوآماده ساختن آنهابراي توزيع وايجادتاسيسات مربوط به آن

-تجهيزوتوسعه وسايل تخليه كالاونيزفراهم نمودن وسايل ترخيص ازمرزهاي زميني ،دريايي وهوايي باهمكاري سازمانهاي مربوطه به نحوي كه امرورودوصدوركالادرحداقل زمان صورت پذيرد.

-حمل ونقل كالاها بااستفاده ازوسايل حمل تخصصي

-سرمايه گذاري يامشاركت درايجادوخدمات كالارساني

-ايجادوتوسعه مراكزتوزيع وفروش(ثابت وسيار)براي پخش كالاهاي اساسي

-تحصيل اعتباروام درداخل وياخارج ازكشوربارعايت مقررات مربوط

همچنين مي توان گفت اين شركت ضمن مشاركت جدي دراجراي سياستهاي تنظيم بازاروساماندهي تصدي گري دولت متولي اجراي مصوبه هاي شوراي خريدباتوجه به تصميمات متخذه درشوراي اقتصادنيزميباشد.

دراين راستابرنامه زمانبندي خريد،نگهداري وتوزيع كالاهاي اساسي ازجمله:گندم،آردونان،برنج،روغن خام،شكرخام وقندوشكرسفيدازمنابع خارجي وداخلي نيزتوسط اين شركت انجام مي گيرد.

چنانچه ضرورت ايجاب كنداين شركت دربازاركالاهايي همچون :گوشت قرمز،گوشت مرغ،تخم مرغ و000نيزواردمي شود.

نگاهي به آينده

باتوجه به ابلاغ سياستهاي اصل44 قانون اساسي ازسوي رهبرمعظم انقلاب به منظورگسترش بخش خصوصي وكاهش تصدي گري دولت ،شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران نيزهمچون سايردستگاه هاي اجرايي درنظرداردبخشي ازفعاليت هاي خودرابه تدريج وطي مراحل به بخش خصوصي واگذارنمايد.

عمده فعاليتهايي كه اين شركت قصددارددرآينده انجام دهدبه شرح زيرميباشد:

1-   ساماندهي گندم،آردونان

2-   ذخيره سازي گندم(احداث سيلوتوسط بخش خصوصي)

3-   توليدنان به صورت صنعتي

 4-   توسعه امكانات نگهداري وذخيره سازي محصولات به صورت محلي،منطقه اي وملي

5-   واگذاري شركتهاي تابعه زيرمجموعه شركت بازرگاني دولتي ايران ازطريق بازاربورس،مزايده وامثال آن

6-   رده بندي شركتهاي تابعه  واولويت بندي كالايي درواگذاري آنها

7-  شفاف سازي حسابهاوگزارش هاي حسابرسي شركت هاي وابسته بمنظورورودبه بازاربورس وتشويق سرمايه گذاران به خريدسهام آنها

8-   فروش كليه سيلوها،انبارها،مخازن روغن وسردخانه هاازطريق مزايده

9-  ساماندهي پايانه هاومراكزبسته بندي وفرآوري ،انبارداري،حمل ونقل وترانزيت درمرزهاي كشورباكشورهاي همجوار.

شركتهاي تابعه:

شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران درحال حاضر17شركت ميباشندكه حسب تقسيم بندي منطقه اي كشورتحت عنوان شركت هاي غله وخدمات بازرگاني مناطق14 گانه ناميده شده وكارتهيه،تامين وتوزيع كالاهاي اساسي وكالابرگي وگندم،آردونان رادرسطح استانهاي سراسركشوربرعهده دارندوسه شركت ديگربه نامهاي شركت حمل ونقل دريايي آبادان،حمل ونقل بين المللي خليج فارس وشركت خيبردرامورحمل ونقل كالاوگندم وآردكشوروبازرگاني فعاليت مينمايند.

زمان تاسيس شركتهاي تابعه شركت بازرگاني دولتي ايران برميگرددبه سال1376 كه شركت قندوشكرسابق درسازمان گسترش خدمات بازرگاني ادغام گرديددرابتداشركتهاي زيرمجموعه منطقه اي تحت عنوان شركت بهمن گسترناميده مي شدندليكن پس ازادغام سازمان غله كشوردر1383 وشركت بازرگاني دولتي ايران نام اين شركتهاازبهمن گستربه شركتهاي غله وخدمات بازرگاني تغييريافت.

ازجمله شركتهاي تابعه مناطق 14 گانه ،شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه3 كشور،مركزيت استان فارس است كه كارتداركات ،تامين وتوزيع كالاهاي اساسي ازقبيل قندوشكر،برنج،روغن نباتي وهمچنين خريد،نگهداري،توزيع وصادرات گندم وآرد ونان استانهاي فارس،بوشهروكهگيلويه وبويراحمدراعهده دارميباشد/

 

 

 

 

  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  



کد پیگیری خود را فراموش کرده ام