فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

خدمات قابل ارائه

 

                      خدمات قابل ارائه اداره آرد و نان  

نوع خدمت: صدورمجوزاحداث واحدهاي جديدنانوايي

احداث نانوايي روستايي:

الف)احداث نانوايي درروستاهاي فاقدنانوايي

شرط لازم:

جمعيت روستابايستي 1000نفرباشد.

مدارك لازم:

1-   تاييديه ياگواهي شوراي اسلامي روستامبني بررضايت اهالي ساكن درروستابمنظورتبديل آردخام به نانوايي

2-   تاييديه بخشداري مربوطه مبني برتاييدگواهي شوراي اسلامي روستا

3-   تاييديه فرمانداري مبني برتاييدگواهي بخشداري وشوراي اسلامي مربوطه

ب)ارسال مدارك مذكوربه شركت غله وبازرگاني بمنظورطرح دركميته بررسي آردونان

ج)درصورت تاييدوموافقت كميته بررسي آردونان مراتب جهت صدورآگهي ازطريق جرايدمحلي وياشوراهاويامساجدو000به فرمانداري وبخشداري ابلاغ ميگردد.

د)ثبت نام ازمتقاضيان احداث نانوايي

مدارك لازم جهت تكميل پرونده:

1-   تكميل فرم تقاضاي احداث نانوايي

2-   تكميل فرم تعهدنامه

3-   تصويرتمام صفحات شناسنامه متقاضي (كليه مدارك بايستي برابربااصل شوند).

4-   تصويركارت ملي متقاضي

5-   تصويرآخرين مدرك تحصيلي (برابراصل شوند).

6-   تصويركارت پايان خدمت ويامعافيت

7-   ارائه اصل سابقه كاردرواحدنانوايي ازسازمان تامين اجتماعي

8-   ارائه گواهي معتبرازسازمان فني وحرفه اي

9-   ارائه گواهي سكونت ازشوراي اسلامي وتاييدبخشدارمربوطه

10-      ارائه گواهي ايثارگري ازبنيادشهيدوامورايثارگران

11-   ارائه گواهي عدم سوء پيشينه 

12-      ارائه گواهي عدم ابتلاء به بيماريهاي مسري

13-      ارائه گواهي عدم ابتلاء به اعتيادموادافيوني

هــ : ارسال پرونده متقاضيان به شركت غله وبازرگاني به منظورطرح دركميته بررسي آردونان استان

و: امتيازبندي وتعيين فردواجدشرايط

جدول امتيازبندي

1-به ازاءهرسال سابقه کار5امتياز

2-ارائه گواهی فنی وحرفه ای دررسته شاطر10امتيازورسته های ديگر5امتياز

3-مدرک تحصيلی:هرمقطع2امتيازکه شامل خواندن ونوشتن"پنجم ابتدايی"سيکل"ديپلم ناقص"ديپلم می باشدوجمعا 10امتياز

فوق ديپلم15امتيازوليسانس20امتياز

تبصره:داشتن مدارک مرتبط درهرمقطع تحصيلی 5امتيازبهامتيازات هرمقطع اضافه ميگردد.

4-ايثارگری:

خانواده شهيددرجه يک وجانبازبالای50درصد10امتياز

خانواده شهيددرجه دو وجانباززير50درصد5امتياز

تذكر:فردواجدالشرايط پس ازطي مراحل فوق الاشاره كسي است كه بالاترين امتيازازميان متقاضيان كسب نموده باشد.

ز: ابلاغ مجوزاحداث نانوايي به فردواجدالشرايط

تذكر:

اعتبارمجوزاحداث واحدنانوايي حداكثرسه ماه ميباشد.

بخشنامه ملاك عمل :

آيين نامه وضوابط اجرايي احداث واحدهاي نانوايي درروستاهها به شماره93344/26-15/9/85 رييس هيات مديره ومديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران

ب)نوع خدمت :صدورمجوزاحداث نانوايي درروستاهاي داراي نانوايي

شرط لازم جهت احداث واحدنانوايي دوم درروستاههابايستي جمعيت روستاحدود2400نفرباشد.

به منظوراحداث واحدهاي نانوايي سوم وچهارم و... به ازاي هر1200نفركه به جمعيت روستااضافه گرددمجوزاحداث يك واحدنانوايي قابل واگذاري ميباشد.

مراحل صدورمجوزاحداث نانوايي درروستاههاي داراي نانوايي عينا" مشابه احداث نانوايي درروستاههاي فاقدنانوايي ميباشد.

نوع خدمت احداث نانوايي شهري:

الف) نانوايي آزادپز

1-   مراجعه به اداره آردونان واخذفرم تقاضاي نانوايي آزادپز

2-   تكميل فرم مذكور(كپي سندوياقولنامه ويااجاره نامه الصاق فرم گردد).

3-   عودت فرم تكميل شده ومدارك مربوطه به اداره امورآردونان

4-   بازديدكارگروه كارشناسي ازمكان ارائه شده متقاضي

5-  درصورت تاييدمكان موردنظرتوسط گروه كارشناسي گزارش مربوطه بانضمام فرم مذكوربه كارگروه آزادپزي ارسال گردد.

6-  درصورت تاييدكارگروه آزادپزي موافقت نامه ومجوزاحداث توسط دبيركارگروه براي فردمتقاضي صادرگردد.

7-  ارسال موافقت نامه مجوزاحداث نانوايي آزادپزبه اتحاديه نانوايان به منظورطي مراحل قانوني وصدورپروانه كسب.

تذكر:

مجوزاحداث نانوايي آزادپزسه ماه اعتباروغيرقابل واگذاري به غيرخواهدبود

مجوزاحداث نانوايي باآرديارانه اي:

تذكر:

صدورمجوزاحداث واحدنانوايي جديدباآرديارانه اي ممنوع ميباشدوصرفا" صدورمجوزباآرديارانه اي ازمحل ابطال مجوزهاي نانوايي فعلي امكان پذيرميباشد.

مراحل انجام كار:

1-   صدورآگهي وفراخوان ازمتقاضيان ازطريق جرايد(روزنامه خبر، نيم نگاه و000)

2-   ارسال مدارك ازطريق پست سفارشي به شركت غله وخدمات بازرگاني

3-   بازگشايي پاكتهاي مدارك متقاضيان دركميته بررسي آردونان

4-   امتيازبندي وتعيين فردواجدالشرايط

مدارك موردنياز

4-   تاييديه ياگواهي شوراي اسلامي روستامبني بررضايت اهالي ساكن درروستابمنظورتبديل آردخام به نانوايي

5-   تاييديه بخشداري مربوطه مبني برتاييدگواهي شوراي اسلامي روستا

6-   تاييديه فرمانداري مبني برتاييدگواهي بخشداري وشوراي اسلامي مربوطه

ب)ارسال مدارك مذكوربه شركت غله وبازرگاني بمنظورطرح دركميته بررسي آردونان

ج)درصورت تاييدوموافقت كميته بررسي آردونان مراتب جهت صدورآگهي ازطريق جرايدمحلي وياشوراهاويامساجدو000به فرمانداري وبخشداري ابلاغ ميگردد.

د)ثبت نام ازمتقاضيان احداث نانوايي

مدارك لازم جهت تكميل پرونده:

14-                       تكميل فرم تقاضاي احداث نانوايي

15-                       تكميل فرم تعهدنامه

16-                       تصويرتمام صفحات شناسنامه متقاضي (كليه مدارك بايستي برابربااصل شوند).

17-                       تصويركارت ملي متقاضي

18-                       تصويرآخرين مدرك تحصيلي (برابراصل شوند).

19-                       تصويركارت پايان خدمت ويامعافيت

20-                       ارائه اصل سابقه كاردرواحدنانوايي ازسازمان تامين اجتماعي

21-                       ارائه گواهي معتبرازسازمان فني وحرفه اي

22-                       ارائه گواهي سكونت ازشوراي اسلامي وتاييدبخشدارمربوطه

23-                       ارائه گواهي ايثارگري ازبنيادشهيدوامورايثارگران

24-                       ارائه گواهي عدم سوء پيشينه

25-                       ارائه گواهي عدم ابتلاء به بيماريهاي مسري

26-                       ارائه گواهي عدم ابتلاء به اعتيادموادافيوني

هــ : ارسال پرونده متقاضيان به شركت غله وبازرگاني به منظورطرح دركميته بررسي آردونان استان

و: امتيازبندي وتعيين فردواجدشرايط

جدول امتيازبندي

1-به ازاءهرسال سابقه کار5امتياز

2-ارائه گواهی فنی وحرفه ای دررسته شاطر10امتيازورسته های ديگر5امتياز

3-مدرک تحصيلی:هرمقطع2امتيازکه شامل خواندن ونوشتن"پنجم ابتدايی"سيکل"ديپلم ناقص"ديپلم می باشدوجمعا 10امتياز

فوق ديپلم15امتيازوليسانس20امتياز

تبصره:داشتن مدارک مرتبط درهرمقطع تحصيلی 5امتيازبهامتيازات هرمقطع اضافه ميگردد.

4-ايثارگری:

خانواده شهيددرجه يک وجانبازبالای50درصد10امتياز

خانواده شهيددرجه دو وجانباززير50در صد5امتياز

تذكر:فردواجدالشرايط پس ازطي مراحل فوق الاشاره كسي است كه بالاترين امتيازازميان متقاضيان كسب نموده باشد.

ز: ابلاغ مجوزاحداث نانوايي به فردواجدالشرايط

تذكر:اعتبارمجوزاحداث واحدنانوايي حداكثرسه ماه ميباشد.

 نوع خدمت:

جابجايي وانتقال واحدهاي نانوايي

1-   تكميل فرم تقاضا

2-   تحويل فرم مذكوربه اداره امورآردونان

3-   ارجاع تقاضاي مذكوربه كميته بررسي آردونان

4-  درصورت موافقت وتاييدكميته بررسي آردونان تقاضاي مذكورجهت انجام اموربعدي به دبيرخانه كميته بررسي آردونان ارجاع ميگردد.

5-   بازديدازمكان جديدتوسط كارگروه كارشناسي

6-  درصورت تاييدمكان ارائه شده متقاضي توسط كارگروه كارشناسي مراتب توسط دبير كميته بررسي آردونان به متقاضي اعلام ميگردد.

7-   ارسال يك نسخه ازموافقت نامه به ادارات بهداشت ،شهرداري ،فرمانداري واتحاديه نانوايان

نوع خدمت :تعيين سهميه آردنانوايي

الف)تعيين سهميه آردنانوايي روستايي

حداكثرسهميه آردتخصيصي به نانواييهاي روستايي براساس جمعيت ميباشد.

ب)نانوايي شهري

1- گزارش كارشناس براساس نوع پخت ، موقعيت جغرافيايي ، فصل سال ، تراكم جمعيت ، ساعات پخت ،تراكم نانواييها

2- اخذتقاضاي متقاضي ياشوراي اسلامي يابخشداري وفرمانداري

3- بازديدكارشناس امورآردونان ازواحدنانوايي

4- تكميل فرم مربوطه 

تقاضاي وام:

الف)وام بهسازي ونوسازي  

ارائه معرفي نامه ازكميته ارزياب درمركزاستان ودرصورتيكه متقاضي ازشهرستانهاي استان باشدارائه معرفي نامه ازنمايندگيهاي شركت غله ضروري ميباشد

2- تكميل فرم مخصوص معرفينامه بانك تجارت

3-مراجعه به سرپرستي بانك تجارت استان وارائه فرم مذكوربه اعتبارات جهت تامين اعتبارومعرفي به شعبه

4-تحويل فرم مذكوربه شعبه مربوطه وارائه ضامن ومدارك مربوطه

5- اخذوام واقدام به بازسازي ونوسازي ورفع نواقص براساس مواردتعيين شده توسط كميته ارزياب

 

ب)وام تعويض دستگاه پخت نان

1- ارائه تقاضاي كتبي توسط نانوابه شركت غله درمركزاستان ودرصورتيكه متقاضي ازشهرستانهاي استان باشدارائه معرفي نامه ازنمايندگيهاي شركت غله ضروري ميباشد

2- تكميل فرم مخصوص معرفينامه به سرپرستي بانك ملي استان

3- مراجعه به سرپرستي بانك ملي استان وارائه معرفينامه به معاون اعتبارات جهت تامين اعتبارومعرفي به شعبه

4- تحويل معرفي نامه مذكوربه شعبه مربوطه وارائه ضامنين ومدارك مربوطه

5- اخذوام واقدام به خريددستگاه پخت نان ونصب ماشين پخت باهماهنگي اداره امورآردونان

 

 صدورمعرفينامه به شركتهاي آب ،برق ، گاز ونفت:

 

شرح مراحل انجام كار

ارائه درخواست كتبي به اداره امورآردونان شركت غله

تكميل فرم مخصوص معرفينامه به شركتهاي مذكور

 

نحوه رسيدگي به شكايات نانوايان از كيفيت آرد

1- مراجعه به اداره امورآردونان وتحويل نمونه آردبه اداره امورآردونان

2- تكميل فرم مخصوص شكوائيه آردوضميمه نمودن به نمونه آردوارسال به آزمايشگاه شركت

3-ارسال نتيجه آزمايشگاه به اداره امورآردونان

4-درصورت اثبات عدم كيفيت آرددرنتيجه آزمايشگاه مراتب باكارخانه توليدآردبه منظورتعويض آرد

5-جايگزيني آرداستانداردبجاي آردغيراستاندارد

 

 

رسيدگي به شكايات مردم:

شرح انجام كار

1-مراجعه فردشاكي به اداره امورآردونان واخذفرم شكوائيه

2-تكميل فرم شكوائيه وتحويل به اداره امورآردونان

3-بازديدكارشناس مربوطه ازنانوايي جهت رسيدگي به شكوائيه شاكي

4-درصورتيكه كارشناس طي بازديد.بررسي تخلف نانوايي راتاييدنمايدمراتب جهت اقدامات قانوني به كميسيون تعزيرات گندم،آردونان ارسال ميگردد.

5- ابلاغ نتيجه شكايت به شهروندوشاكي

 

 نحوه خريد آرد ماهيانه توسط نانوايان

رديف

شرح مراحل انجام كار

1

ارسال ليست سهميه آردماهيانه نانوايان به شركت حمل ونقل خليج فارس دردوازدهم هرماه

2

مراجعه نانوايان به شركت حمل ونقل خليج فارس ازشانزدهم لغايت بيست ودوم هرماه به منظوراخذفيشهاي پرداخت

3

صدورفيش پرداخت شامل(آرد،كيسه وكرايه حمل آرد)براساس ليست ارسالي ازشركت غله توسط شركت حمل ونقل خليج فارس(ازدوازدهم لغايت پانزدهم)

4

مراجعه به بانك ملت شعبه گلستان ، وواريزوجوه فيشهاي مربوطه

5

مراجعه به شركت حمل ونقل وتحويل نسخ دوم فيشهاي پرداخت به حسابداري

6

ارسال آردبراساس وجوه واريزي ازكارخانه آردبه نانوايان

نوع خدمت:

تغييرنوع پخت وتعويض دستگاه

1-   تكميل فرم تقاضا

2-   تحويل فرم مذكوربه اداره امورآردونان

3-   ارجاع تقاضاي مذكوربه كميته بررسي آردونان

4-  درصورت موافقت وتاييدكميته بررسي آردونان تقاضاي مذكورجهت انجام اموربعدي به دبيرخانه كميته بررسي آردونان ارجاع ميگردد.

5-   بازديدازمكان جديدتوسط كارگروه كارشناسي

6-  درصورت تاييدمكان ارائه شده متقاضي توسط كارگروه كارشناسي مراتب توسط دبير كميته بررسي آردونان به متقاضي اعلام ميگردد.

7-   ارسال يك نسخه ازموافقت نامه به ادارات بهداشت ،شهرداري ،فرمانداري واتحاديه نانوايان

 
 
 

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام