فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

چارت سازمانی

ok

  رديف عنوان شغل شماره شغل
  حوزه مديرعامل    
    رئيس هيات مديره ومديرعامل 3-1
    عضوهيات مديره (معاون اداري ومالي) 3-2
    عضوهيات مديره (معاون بازرگاني) 3-3
    مسئول دفتر 3-6
    متصدي اموردفتري وبايگاني 3-7
    كارشناس پيگيري 3-8
    مسئول روابط عمومي 3-9
    كارشناس مسئول حقوقي 3-10
    كارشناس حقوقي 3-11
    مسئول بازرسي وپاسخگوئي به شكايات 3-12
    مسئول حراست 3-13
    متصدي حراست 3-14
  مديريت كنترل كيفيت (آزمايشگاه)    
    مدير 3-15
    كارشناس مسئول كنترل كيفي استان فارس 3-16
    كارشناس 3-17
    كارشناس 3-18
    كاردان 3-19
  معاونت اداري ومالي    
    معاون اداري ومالي  
    مسئول دفتر  
  گروه فن آوري اطلاعات وآمار    
    رئيس  
    كارشناس مسئول فن آوري اطلاعات وامار 3-27
    كارشناس 3-28
    كارشناس 3-29
    كارشناس 3-30
  مديريت اموراداري ومنابع انساني    
    مدير 3-31
  اداره اموراداري    
    رئيس 3-32
    كارشناس اموراداري 3-33
    كارگزين مسئول 3-34
    كارگزين 3-35
    مسئول اموردفتري وبايگاني 3-36
    متصدي اموردفتري وبايگاني 3-37
    متصدي اموردفتري وبايگاني 3-38
    مسئول تداركات وپشتيباني 3-39
    كارپرداز 3-40
    كارپرداز 3-41
    مسئول امورقراردادها 3-42
    انباردار 3-43
  گروه تشكيلات وبهسازي نيروي انساني    
    رئيس 3-44
    كارشناس مسئول تشكيلات وبهبودروشها 3-45
    كارشناس 3-46
    كارشناس آموزش 3-47
    كارشناس ارزشيابي 3-48
  مديريت امورمالي وبودجه    
    ذيحساب ومديرامورمالي 3-49
  اداره دريافت وپرداخت ، بودجه واعتبارات    
    رئيس 3-50
    كارشناس مسئول امورمالي 3-51
    كارشناس امورمالي 3-52
    حسابدار 3-53
    كارشناس مسئول  امورمالي 3-54
    كارشناس امورمالي 3-55
    حسابدار 3-56
    كارشناس امورمالي 3-57
    حسابدارمسئول 3-58
    حسابدار 3-59
    حسابداروبايگان اسناد 3-60
  اداره رسيدگي ، دفترداري وتنظيم حسابها    
    رئيس 3-61
    كارشناس مسئول امورمالي 3-62
    كارشناس امورمالي 3-63
    كارشناس مسئول امورمالي 3-64
    كارشناس امورمالي 3-65
    حسابداروامين اموال 3-66
  معاونت بازرگاني    
    معاون بازرگاني  
    مسئول دفتر 3-67
  مديريت تامين وخدمات بازرگاني    
    مدير 3-68
    كارشناس مسئول بازرگاني 3-69
    كارشناس 3-70
    متصدي خريد 3-71
    متصدي خريد 3-72
    كارشناس مسئول امورحمل ونقل وقراردادها 3-73
    كارشناس امورحمل ونقل 3-74
    كارشناس امورقراردادها 3-75
    مسئول نمايندگي كارخانه قند(كوار) 3-76
    مسئول نمايندگي كارخانه قند(فسا) 3-77
    مسئول نمايندگي كارخانه قند(مرودشت ) 3-78
    مسئول نمايندگي كارخانه قند(اقليد) 3-79
  مديريت توزيع وفروش    
    مدير 3-80
  اداره امورآردونان    
    رئيس  3-81
    كارشناس مسئول امورسهميه بندي 3-82
    كارشناس 3-83
    كاردان 3-84
    متصدي فروش 3-85
    كارشناس مسئول نظارت 3-86
    كارشناس 3-87
  اداره اموركالا    
    رئيس 3-88
    كارشناس مسئول بازرگاني (سهميه بندي وتخصيص كالا) 3-89
    كارشناس بازرگاني 3-90
    متصدي امورعاملين 3-91
    كارشناس مسئول بازرگاني (توزيع وصدورحواله) 3-92
    كارشناس بازرگاني 3-93
    متصدي فروش 3-94
  معاونت فني    
    معاون فني 3-95
    مسئول دفتر 3-96
  مديريت طرحهاي عمراني    
    مدير 3-97
    كارشناس مسئول ساختمان 3-98
    كارشناس 3-99
    كارشناس مسئول برق والكترونيك 3-100
    كارشناس 3-101
    كارشناس مسئول مكانيك 3-102
    كارشناس ماشين آلات  3-103
    كاردان تاسيسات  3-104
  مديريت تجهيزونگهداري تاسيسات ذخيره اي    
    مدير 3-105
    كارشناس مسئول امورفني 3-106
    كارشناس 3-107
    كارشناس مسئول برق والكترونيك 3-108
    كارشناس 3-109
    كارشناس مسئول مكانيك 3-110
    كارشناس 3-111
    كارشناس ساختمان 3-112
    كارشناس امورايمني وآتش نشاني 3-113
    مسئول انبارفني 3-114
  مجتمع ذخيره سازي غله وخدمات بازرگاني شهرستا ن شيرازواكبرآباد    
    رئيس 3-115
    معاون امورفني 3-116
    كارشناس آزمايشگاه 3-117
    كاردان آزمايشگاه 3-118
    كاردان بهداشت كاروآزمايشگاه 3-119
    حسابدارمسئول  3-120
    حسابدار 3-121
    مسئول كنترل كالا 3-122
    انباردارگندم 3-123
    كاردان اتاق فرمان 3-124
    كاردان برق 3-125
    كاردان ماشين آلات 3-126
    كاردان فني 3-127
    كاردان امورايمني وآتش نشاني 3-128
    كاردان توزين وتعميرباسكول 3-129
    متصدي طبقات 3-130
    متصدي طبقات 3-131
    متصدي طبقات 3-132
    انباردارفني 3-133
    مسئول انبارروباز 3-134
    كاردان فني 3-135
    مسئول كنترل كالا 3-136
    انباردارگندم 3-137
    كاردان توزين وتعميرباسكول 3-138
    مسئول انبارساده (اكبرآباد) 3-139
    كاردان فني 3-140
    مسئول كنترل كالا 3-141
    انباردارگندم 3-142
    كاردان توزين وتعميرباسكول 3-143
    مسئول انبارساده (اكبرآباد) 3-144
    مسئول كنترل  كالا 3-145
    انباردارگندم 3-146
    كاردان توزين وتعميرباسكول 3-147
    حسابداروناظرانبار(كالا) 3-148
    انباردار 3-149
    انباردار 3-150
    مسئول كنترل كالا 3-151
    متصدي كنترل كالا 3-152
    كاردان توزين وتعميرباسكول 3-153
    نگهبان 3-154
    نگهبان 3-155
    نگهبان 3-156
  اداره ذخيره سازي غله وخدمات بازرگاني شهرستان داراب    
    رئيس 3-157
    معاون امورفني 3-158
    كارشناس آزمايشگاه 3-159
    كاردان آزمايشگاه 3-160
    كاردان بهداشت كاروآزمايشگاه 3-161
    مسئول امورعمومي 3-162
    متصدي اموردفتري وبايگاني 3-163
    كارپرداز 3-164
    حسابدارمسئول  3-165
    حسابدار 3-166
    حسابدار 3-167
    مسئول اموربازرگاني 3-168
    كارشناس امورآردونان 3-169
    كارشناس نظارت 3-170
    انباردار(كالا) 3-171
    مسئول كنترل كالا 3-172
    انباردارگندم 3-173
    كاردان اتاق فرمان  3-174
    كاردان ماشين  آلات  3-175
    كاردان برق 3-176
    كاردان امورايمني وآتش نشاني 3-177
    كاردان توزين وتعميرباسكول 3-178
    متصدي طبقات  3-179
    متصدي طبقات  3-180
    مسئول كنترل كالا(انبارمكانيزه) 3-181
    انباردارگندم 3-182
    كاردان اتاق فرمان 3-183
    كاردان ماشين الات  3-184
    كاردان برق 3-185
    كاردان امورايمني وآتش نشاني 3-186
    كاردان توزين وتعميرباسكول 3-187
    نگهبان 3-188
    نگهبان 3-189
    نگهبان 3-190
    نگهبان 3-191
    نگهبان 3-192
    نگهبان 3-193
    نگهبان 3-194
    نگهبان 3-195
    نگهبان 3-196
  اداره ذخيره سازي غله وخدمات بازرگاني شهرستان آباده    
    رئيس 3-197
    معاون امورفني 3-198
    كاردان ازمايشگاه 3-199
    كاردان بهداشت كاروآزمايشگاه 3-200
    مسئول امورعمومي 3-201
    متصدي اموردفتري وبايگاني 3-202
    كارپرداز 3-203
    حسابدارمسئول  3-204
    حسابدار 3-205
    حسابدار 3-206
    مسئول اموربازرگاني 3-207
    كارشناس امورآردونان 3-208
    كارشناس نظارت  3-209
    مسئول كنترل كالا 3-210
    انباردارگندم 3-211
    كاردان اتاق فرمان 3-212
    كاردان برق 3-213
    كاردان ماشين آلات 3-214
    كاردان فني 3-215
    كاردان امورايمني وآتش نشاني 3-216
    كاردان توزين وتعميرباسكول 3-217
    متصدي طبقات  3-218
    متصدي طبقات  3-219
    متصدي طبقات  3-220
    انباردارفني 3-221
    انباردار(كالا) 3-222
    كاردان توزين وتعميرباسكول 3-223
    نگهبان 3-224
    نگهبان 3-225
    نگهبان 3-226
    نگهبان 3-227
    نگهبان 3-228
    نگهبان 3-229
  اداره ذخيره سازي غله وخدمات بازرگاني شهرستان مرودشت     
    رئيس  3-230
    كارشناس آزمايشگاه 3-231
    كاردان آزمايشگاه 3-232
    كاردان بهداشت كاروآزمايشگاه 3-233
    مسئول امورعمومي 3-234
    حسابدارمسئول  3-235
    حسابدار 3-236
    مسئول اموربازرگاني 3-237
    كارشناس امورآردونان 3-238
    كارشناس نظارت 3-239
    انباردار(كالا) 3-240
    مسئول كنترل كالا(انبارمكانيزه) 3-241
    انباردارگندم 3-242
    كاردان اتاق فرمان 3-243
    كاردان برق 3-244
    كاردان ماشين آلات  3-245
    كاردان امورايمني وآتش نشاني 3-246
    كاردان توزين وتعميرباسكول 3-247
    مسئول انبار(روباز) 3-248
    كاردان فني 3-249
    مسئول كنترل كالا 3-250
    انباردارگندم 3-251
    كاردان توزين وتعميرباسكول 3-252
    نگهبان 3-253
    نگهبان 3-254
    نگهبان 3-255
    نگهبان 3-256
    نگهبان 3-257
    نگهبان 3-258
  اداره ذخيره سازي غله وخدمات بازرگاني شهرستان فسا    
    رئيس 3-259
    كاردان آزمايشگاه 3-260
    مسئول امورعمومي 3-261
    حسابدار 3-262
    مسئول اموربازرگاني 3-263
    كارشناس امورآردونان 3-264
    كارشناس نظارت  3-265
    مسئول كنترل كالا 3-266
    انباردارگندم 3-267
    كاردان اتاق فرمان  3-268
    كاردان برق 3-269
    كاردان ماشين آلات  3-270
    كاردان امورايمني وآتش نشاني 3-271
    كاردان توزين وتعميروباسكول 3-272
    انبارداز(كالا) 3-273
    كاردان توزين وتعميرباسكول 3-274
    نگهبان 3-275
    نگهبان 3-276
    نگهبان 3-277
  اداره ذخيره سازي غله وخدمات بازرگاني شهرستان فيروزآباد    
    رئيس  3-278
    كاردان ازمايشگاه 3-279
    مسئول  امورعمومي 3-280
    حسابدار 3-281
    مسئول اموربازرگاني 3-282
    كارشناس امورآردونان 3-283
    كارشناس نظارت  3-284
    مسئول كنترل كالا 3-285
    انباردارگندم 3-286
    كاردان اتاق فرمان 3-287
    كاردان برق 3-288
    كاردان ماشين آلات  3-289
    كاردان امورايمني وآتش نشاني 3-290
    كاردان توزين وتعميرباسكول 3-291
    نگهبان 3-292
    نگهبان 3-293
    نگهبان 3-294
  اداره ذخيره سازي غله وخدمات بازرگاني شهرستان اقليد    
    رئيس 3-295
    كاردان ازمايشگاه 3-296
    مسئول امورعمومي 3-297
    حسابدار 3-298
    مسئول اموربازرگاني 3-299
    كارشناس امورآردونان 3-300
    كارشناس نظارت 3-301
    انباردار(كالا) 3-302
    مسئول كنترل كالا 3-303
    انباردارگندم 3-304
    كاردان اتاق فرمان 3-305
    كاردان ماشين آلات  3-306
    كاردان برق 3-307
    كاردان امورايمني وآتش نشاني 3-308
    كاردان توزين وتعميرباسكول 3-309
    نگهبان 3-310
    نگهبان 3-311
    نگهبان 3-312
  نمايندگي غله وخدمات بازرگاني شهرستان لامرد                                                                                                   
    كارشناس مسئول اموربازرگاني  3-425
    كارشناس نظارت  3-426
  نمايندگي غله وخدمات بازرگاني شهرستان خرم بيد    
    كارشناس مسئول اموربازرگاني 3-427
    كارشناس نظارت 3-428
  نمايندگي غله وخدمات بازرگاني شهرستان بوانات    
    كارشناس مسئول اموربازرگاني 3-429
    كارشناس نظارت 3-430
  نمايندگي غله وخدمات بازرگاني شهرستان سپيدان     
    كارشناس مسئول اموربازرگاني 3-431
    كارشناس نظارت  3-432
  نمديندگي غله وخدمات بازرگاني شهرستان استهبان    
    كارشناس مسئول اموربازرگاني 3-433
    كارشناس نظارت 3-434
  نمايندگي غله وخدمات بازرگاني شهرستان لار    
    كارشناس مسئول اموربازرگاني 3-435
    كاكرشناس نظارت 3-436
    انباردار 3-437
    نگهبان 3-438
  نمانيدگي غله وخدمات بازرگاني شهرستان كازرون    
    كارشناس مسئول اموربازرگاني 3-439
    كارشناس نظارت 3-440
    انباردار 3-441
  نمايندگي غله وخدمات بازرگاني شهرستان ممسني    
    كارشناس مسئول اموربازرگاني 3-442
    كارشناس نظارت 3-443
  نمايندگي غله وخدمات بازرگاني شهرستان جهرم    
    كارشناس مسئول اموربازرگاني 3-444
    كارشناس نظارت 3-445
    انباردار 3-446
  نمايندگي غله وخدمات بازرگاني شهرستان ني ريز    
    كارشناس مسئول اموربازرگاني 3-447
    كارشناس نظارت 3-448

 


 

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام