فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

گندم

 

 

اقدامات انجام شده توسط آزمايشگاه شركت غله بمنظور تسهيل خريد گندم با كيفيت در فصل خريد گندم:

 

آزمايشگاه شركت بمنظور انجام كنترل كيفي بهتر در فصل خريد، طي برنامه ريزيهاي متعدد در 3 الي 4 ماه مانده به فصل خريد اقدامات ذيل را انجام مي دهد.

1- آموزشهاي مربوط به كنترل كيفيت گندم طي چند دوره به پرسنل مرتبط با خريد گندم

2- مجهز كردن انبارها و مراكز خريد به وسايل و تجهيزات مرتبط با خريد و آموزش كاركرد آن به پرسنل

3- معرفي كارشناسان به مراكز خريد

4- اعلام اطلاعات جديد مربوط به خريد گندم به كارشناسان

5- آماده سازي انبارهاي ذخيره سازي گندم

 

آماده سازي سيلوها و انبارهاي ذخيره سازي گندم:

 

1- بازديد كلي انبارها توسط كارشناسان و رفع عيوب و نواقص ساختماني (كف، بدنه، سقف، شيشه ها)

2- نظارت بر نظافت كلي ساختمان انبار و محوطه اطراف

3- نظارت بر ضدعفوني كردن ساختمان انبار

 

آناليزهاي كنترل كيفيت گندم مرتبط با خريد گندم:

 

1- افت مفيد و غيرمفيد

2- تعيين درصد سن زدگي در گندم

3- تعيين درصد ساير غلات موجود در گندم

4- تعيين درصد سياهك و قارچ در گندم

5- تعيين درصد آلودگي گندم

6- تعيين درصد رطوبت گندم

 

- افت مفيد:

قابليت استفاده آسياباني دارد نظير:

 

1- دانه هاي شكسته

2- چروكيده

3- جوانه زده

4- سرما زده

5- تغيير رنگ يافته در جوانه

6- دانه هاي سبز و نارس

 

افت غيرمفيد:

قابليت استفاده آسياباني ندارد و شامل فاكتورهاي ذيل مي باشد:

 

1- بذور علفهاي هرز

2- دانه حرارت ديده

3- كاه و كزل و خاك و خاشاك

4- ناخنك: توسط قارچ زائد، سياه رنگي روي ساقه گندم ايجاد مي شود.

5- نماتد: گندم مورد هجوم كرم لوله اي قرار مي گيرد كه دانه پر از كرمهاي با ابعاد ميكروسكوپي مي شود.

 

سن گندم:

 

از آفات مهم مزرعه محسوب شده، با فرو كردن نيش خود از دانه گندم تغذيه كرده، بزاق حشره آنزيمي جهت هيدروليز گلوتن دارد. خمير حاصل از چنين گندمي وارفته، شل، جذب آب كاهش يافته، محل نيش زدگي نقاط سياه رنگ با هاله سفيد متمايل به زرد ظاهر مي شود.

 

سياهك پنهان:

 

توسط قارچ ايجاد مي شود در زير زمين وارد گياه شده و دانه را متورم و پر از اسپورهاي سياهرنگ مي كند، بوي نامطبوع ماهي گنديده را نهايتا" در آرد ايجاد مي كند.

 

سياهك آشكار:

 

توسط قارچ ايجاد شده و بيشتر روي سطح كرك دانه ظاهر مي شود و دست را سياه مي كند.

 

گندم ساير غلات:

 

شامل: جو، چاودار، ويولاف مي باشد كه همگي از خانواده غلات به حساب مي آيند.

 

تعيين آلودگي گندم:

 

گندم ارسالي نبايد مشكل آلودگي داشته باشد نظير تريبلوليوم، لمبه، انواع پشه، سوسك گندم و...

  

استاندارد فاكتورهاي تحويل گندم  با توجه به آخرين قرارداد خريد

شركت بازرگاني دولتي ايران

 

فاكتور

حد استاندارد

افت مفيد

10 درصد

افت غيرمفيد

7 درصد

رطوبت

12 درصد

جو، يولاف، چاودار به تنهايي با مجموعا"

7 درصد

سن زده

2 درصد

سياهك و تخم علف سرشكافته به تنهايي با رويهم

4/0 درصد

آفات زنده انباري

عاري از آفات زنده انباري

كپك و قارچي

عاري از كپك و قارچ

نماتد

5/0 درصد

گندم سمي

عاري از گندم سمي

 

 

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام